به گزارش کلار نقل از الف، جايي که ساختمان آهني پايتخت با همه ابهتي که داشت بعد از چند ساعت آتش سوزي، به يکباره فروريخت. علي مستوفي، حسين حسين زاده، رضا شفيعي، محسن روحاني، فريدون علي تبار، محمد آقايي، امير حسين داداشي، ناصر مهرورز، محسن قدياني، مجتبي کوهي، حامد هوايي، حسين سلطاني، علي اميني، عليرضا سفي زاده، بهنام ميرزا خاني و رضا نظري ۱۶ آتش نشاني بودند که در حادثه پلاسکو به شهادت رسيدند.