به گزارش کلار، در ماه پاياني هر سال دستگاه‌ها و کارفرمايان مکلفند که عيدي و احياناً پاداشکارمندان و کارگران خود را بدهند به همين دليل چند نکته اساسي در مورد عيدي و پاداش ساليانه وجود دارد که آگاهي از آن خالي از لطف نيست.

اول: عيدي کارگران مشمول قانون تامين اجتماعي برابر است با دو برابر مزد ثابت به شرط اينکه از سه برابر حداقل حقوق وزارت کاري بيشتر نشود.

دوم: عيدي به نسبت کارکرد به افراد تعلق مي‌گيرد.

سوم: افرادي که زير يکسال کارکرد دارند، يک معافيت کامل به آنها تعلق مي‌گيرد. (طبق نظر دفتر فني حسابرسي سازمان امور مالياتي)

چهارم: عيدي مشمول ماليات و معاف از بيمه است.

پنجم:‌ چنانچه عيدي بيشتر از سقف پرداخت شود، مازاد آن مشمول بيمه مي‌شود.

ششم:‌ عيدي و پاداش طبق ماده 91 بند 10 به ميزان يک دوازدهم معافيت مالياتي دارد (يعني 2ميليون تومان)

هفتم: در سال 96 حداقل عيدي برابر است با 18،598،620 ريال و حداکثر آن 27،897،930 ريال محاسبه شده است.
*فارس
انتهاي پيام/540 ک